+48 537 896 896

POLSKA ANGLIA
PRZEWOZY
MIĘDZYNARODOWE

BUSEM DO CELU
BUSEM NA CZAS
GWARANCJA SATYSFAKCJI
REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Prawa i obowiązki przewoźnika polskaanglia.pl


Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na określonej trasie.
Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
W przypadku awarii mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
W przypadku przewozów terminowych – Przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe: 
– z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie Pasażera
– z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Klientów lub innych zdarzeń losowych.
Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer: 
– jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
– nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla Współpasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu 
– nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogące powodować opóźnienia przy odprawie mikrobusu na granicy
– posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie
Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów w firmie polskaanglia.pl 
Rezerwacja terminu powinna być dokonana telefonicznie.
Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. W dniu wyjazdu zmian nie uwzględnia się. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku na 6 miesięcy od daty zgłoszenia.
Prawa i obowiązki PasażeraPasażer jest zobowiązany do:
– posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic
– przybycia na miejsce odjazdu mikrobusu na co najmniej 10 minut przed planowanym przejazdem. (Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.)
– stosowania się do zaleceń załogi mikrobusu.
Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom lub Przewoźnikowi.
Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających jest w mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem mikrobusu.
W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy +48 537-896-896 . Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa (foteliki i podstawki dla dzieci).
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
BagażePasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu po 25kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 50 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony.
Pasażer zobowiązany jest do:oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez Przewoźnika czasie
stosowania się do zaleceń kierowcy
okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
podania dokładnego adresu docelowego
zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Pasażerowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego).W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu
poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu
W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd BUSA Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.